Zhang Hui
Zhang Hui
Born on November 13, 1979
in Jurong, Jiangsu, China